دانشگاه ارومیه با بیش از 400 عضو هیات علمی و آزمایشگاههای پیشرفته آماده عقد قرار داد با سرمایه گذاران و صنایع مختلف کشورجهت حل مشکلات صنعتی و پژوهشی آنها می باشد لطفا فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس گرفته شود.

 

    Buy now