فرم متقاضيان فناوري

 

   

  راه های ارتباطی با ما

   

  09396199201

  info@uniexpo.ir

   
   

  راه های ارتباطی با مديريت ارتباط با صنعت

   

  04432753210

  cwi@urmia.ac.ir

   
  Buy now